CPC50
CPC50

Clinker Hoàng Long CPC50

Clinker Hoàng Long CPC50 đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 7024:2002, luôn đảm bảo kết hạt chắc, có màu xanh xám, không vàng, không lẫn bột tả, không lẫn clinker nung chưa chín cũng như các vật liệu khác như gạch, đá

STT

Tên chỉ tiêu

Giá trị

I

Thành phần hoá học

1

Hàm lượng SiO2

20,8 ÷ 22,5%

2

Hàm lượng Al2O3

4,5 ÷ 6,5%

3

Hàm lượng Fe2O3

≤ 4%

4

Hàm lượng CaO

≥ 65%

5

Hàm lượng MgO

≤ 1,5%

6

Hàm lượng SO3

≤1,8%

7

Lượng cặn không tan, không lớn hơn

0,75%

8

Hàm lượng vôi tự do (CaOtd), không lớn hơn

1,5%

9

Hàm lượng kiềm tương đương (Na2Otd), không lớn hơn

0,6%

10

Mất khi nung (MKN), không lớn hơn

1%

II

Hoạt tính cường độ (kiểm tra khi cần):

1

3 ngày ± 45 phút

> 25N/mm2

2

28 ngày ± 8 giờ

> 50N/mm2

III

Các điều kiện khác:

1

Màu sắc:

Xanh xám

2

 

Cỡ hạt: – Nhỏ hơn 5mm, không lớn hơn
– Từ 5 ÷ 30mm
– Loại ≥ 30mm

25%
70%
5%

đối tác

chiến lược